Goju Kai Karate Do Sydney Inc.

IKGA YAMAGUCHI KARATE DO GOJU KAI

Categories in alphabetical order

Belt or "Obi" how to tie it

Brian Mackie, Kyoshi-Shihan

Gi or Uniform. How to fold your Gi

Giri .... by Paul Starling Shihan

Ingo de Jong, Hanshi-Shihan

Paul Starling, Kyoshi-Shihan

Shugo and Rank

Taikyoku Kata diagram

Tournament Results 2011