Goju Kai Karate Do Sydney Inc.

IKGA YAMAGUCHI KARATE DO GOJU KAI

IKGA Syllabus

Kata / Bunkai

10th and 9th Kyu Taikyoku Jodan Taikyoku Chudan Taikyoku Gedan Kata 

8th and 7th Kyu Taikyoku Kake Uke Taikyoku Mawashi Uke Kata
 

6th Kyu Green Belts Gekisai Ichi Kata

5th Kyu Green Belts to demonstrate Gekisai Ni Kata 

4th Kyu Blue Belts Saifa Kata

3rd Kyu Brown Belts Saifa Kata

2nd Kyu to 1st Kyu Kata Seienchin Gekisai Bunkai

1st Kyu to Shodan-Ho Kata Seienchin Saifa Bunkai

Shodan-Ho to Shodan Kata Seipai Seienchin Bunkai

Shodan to Nidan-Ho Kata Sanseru Sanseru Bunkai

Nidan-Ho to Nidan Kata Seisan   Seisan Bunkai

Nidan to Sandan-Ho Kata Shisoochin Shisoochin Bunkai

Sandan-Ho to Sandan Kata Seipai Seipai Bunkai

Sandan to Yondan Kata Kururunfa Kururunfa Bunkai

Yondan to Godan Kata  Kata Suparumpei   Suparumpei Bunkai